ZUS RCA

Początek  Poprzedni  Następny

ZUS RCA (ZUS RCX) to imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa.
 

Po wejściu do menu Dokumenty/Dokumenty ZUS/RCA możemy utworzyć dokumenty rozliczeniowe ZUS RCA - w zakładce "Zbiorczo" klikamy na ikonę ikona_dodaj_nowy_rekord.

Pojawi się okno dialogowe, w którym definiujemy, czy ma powstać:

deklaracja pusta, do której następnie wybierzemy pracowników.
automatycznie wygenerowana zawartość paczki. Ten tryb uwzględnia wszystkich pracowników: posiadających umowę o pracę oraz objętych ubezpieczeniem (decyduje o tym ustawienie schematu ubezpieczenia w menu Kartoteki/Kartoteka osobowa/Dane ubezpieczeniowe).  Przy tym rozwiązaniu dodatkowo możemy zaznaczyć opcje:
1.uwzględniania pracowników archiwalnych - jeśli z jakiś przyczyn musimy zrobić zaległe dokumenty dla osób już przeniesionych do Archiwum;
2.wyłączenia z generacji dokumentów "0" - tzn. takich, w których każda składka jest zerowa. Obecnie ZUS wymaga sporządzania dokumentów zerowych np. RCA za pracownika, który nie otrzymał w danym miesiącu wynagrodzenia, ale posiada zawartą umowę (wprowadzona jest blokada tworzenia zerowego RCA dla osób, które były na absencji: Zasiłek Macierzyński, Urlop Wychowawczy)
3.generowanie deklaracji tylko dla pracowników etatowych, zamyka nam okno wyboru pracowników. Generacja zachodzi automatycznie poprzez pobranie danych znajdujących się funduszach osobowych.

 

Poza tym w oknie dialogowym definiujemy miesiąc i rok, których dotyczy tworzona deklaracja:

 

 

ZUS RCA_okno_wyboru_trybu tworzenia deklaracji RCA 

 

W tabeli okna głównego pojawi się nowy rekord - nowa deklaracja. W kolumnach tabeli (dostępnych do pokazania/ukrycia na ekranie w menu kontekstowym) można odczytać: Symbol deklaracji, Okres deklaracji, Data wypełnienia, Symbol wersji, Wysłana do e-Płatnik:

 

Dokumenty ZUS_okno_glowne

 

 

Zazwyczaj korzysta się z generacji automatycznej, dzięki której tworzona jest deklaracja danego typu zbiorczo dla wszystkich pracowników.

 

Jeśli wybraliśmy opcję zawartości paczki pole radiowe_pusta, to w następnym kroku należy dodać do niej właściwych pracowników. Operacji tej dokonujemy w środkowej zakładce podokna zatytułowanej "Specyfikacja" (rozdziały III-VI).

Po naciśnięciu na ikonę ikona_dodaj_nowy_rekord i potwierdzeniu dodania nowej pozycji, wyświetli się okno wyboru pracownika według działów, gdzie zaznaczamy pola wyboru przy interesujących nas nazwiskach:

 

 

Dokumenty ZUS_okno_wyboru_pracownikow13

 

Uwaga

Pracownicy, którzy nie posiadają podpisanych umów, mimo dodania nie zostaną uwzględnieni na deklaracji. Jednak jeśli zachodzi potrzeba utworzenia mimo wszystko deklaracji RCA, należy po wybraniu pracownika zaznaczyć funkcję twórz deklarację mimo braku umowy.

 

Po kliknięciu na link link_zatwierdz, program wygeneruje dla wybranych osób deklaracje. Dla każdej z tych osób możemy odczytać szereg informacji istotnych dla danej deklaracji np. Kod tytułu ubezpieczenia (pobierany ze sporządzonej dla pracownika deklaracji zgłoszeniowej ZUA lub ZZA), Wymiar czasu pracy (licznik i mianownik), Podstawa emerytalna, Łączna kwota składek itd. - w kolumnach tabeli Specyfikacji (dostępnych do pokazania/ukrycia na ekranie w menu kontekstowym):

 

Dokumenty ZUS_zakladka_specyfikacja

 

 

 

Będąc w zakładce "Specyfikacja", dla zaznaczonego pracownika, w oknie jeszcze niższego rzędu możemy sprawdzić i uzupełnić podrozdziały deklaracji, które są rozbudowane:

 

Dokumenty ZUS_podokno_specyfikacji

 

Większość danych za dany miesiąc dla danego pracownika, dostępna w polach tylko do odczytu, pobierana jest z wielu miejsc programu np: dane identyfikacyjne z danych osobowych, wymiar czasu pracy z umowy o pracę, kod ubezpieczenia z deklaracji zgłoszeniowej, info o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek z list wynagrodzeń, danych ubezpieczeniowych, z Bilansu Otwarcia, wartości składek z list wynagrodzeń.

W rozdziale IV korzystając z listy słownikowej podajemy informacje o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Po kliknięciu na strzałkę listy wyboru strzalka_lista_slownikowa pojawi się okno dialogowe wyboru kodu:

 

ZUS RCA_okno_wyboru_kodu_przekroczenia_podstawy_wymiaru_skladek

Po naciśnięciu na link link_akceptuj - wybrany kod zostanie przyjęty w formularzu:

 

ZUS RCA_pole_slownikowe

 

 

 

 

Zakładka pierwsza formularza obejmująca rozdziały I-II, VII dotyczy danych płatnika składek i nie posiada dodatkowych podokien. W rozdziałach I, II sprawdzamy poprawność pól tylko do odczytu. W rozdziale VII wpisujemy datę  wypełnienia korzystając z pola daty:

 

ZUS RCA_zakladka1

 

 

Ostatnia zakładka "Uwagi" jest czystym arkuszem. Można w niej zamieszczać własne zapiski.

 

 

W drugiej zakładce okna głównego "Indywidualnie" istnieje możliwość obejrzenia dla każdego pracownika (podświetlonego w oknie będącym kontrolką wyboru pracownika z działu) wykazu wszystkich stworzonych deklaracji RCA (w podoknie) oraz w jeszcze niższym oknie: szczegółów wybranej deklaracji:

 

Dokumenty ZUS_zakladka_indywidualnie

 

 

Utworzone i wypełnione w ten sposób dokumenty zgłoszeniowe eksportujemy do programu 'Płatnik". Operacji dokonujemy w kilku krokach. Korzystając z dostępnych funkcji pomocniczych:

"emisja do modułu e-Płatnik F4" lub
"emisja z przełączeniem do modułu e-Płatnik CTRL+F4"

eksportujemy zaznaczone deklaracje do modułu e-Płatnik w naszym programie, gdzie tworzymy z nich paczki, które następnie możemy wczytać w programie 'Płatnik'.

W tabeli głównej, w kolumnie "Wysłana do e-Płatnik" deklaracje już wyeksportowane do modułu e-Płatnik są oznakowane polem wyboru Pole wyboru_kontrolka_ z_V.

 

 

Przed wydrukowaniem wersji roboczej danego dokumentu, po wybraniu funkcji "Drukuj Ctrl+P" (z menu kontekstowego, skrót klawiszowy [CTRL]+[P], ikona ikona_drukuj) możemy wejść w podgląd wydruku:

 

ZUS RCA_podglad_wydruku

 

 

UWAGA !

W celu uniknięcia pomyłki z wydrukiem oryginału 'Płatnika' - po prawej i lewej stronie na wydruku z programu 'CPW' znajduje się adnotacja: "Dokumenty drukowane w trybie roboczym nie będą przyjmowane przez ZUS".

 

 

UWAGA!

Numeracja rozdziałów deklaracji ZUS RCA jest niekonsekwentna (różnica między wydrukiem a ekranem) - wynika z zachowania oznaczeń w programie Płatnik.