ZUS ZZA

Początek  Poprzedni  Następny

Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA), korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
 
Na formularzu ZUS ZZA dokonuje się zgłoszeń osób, które z podanego w zgłoszeniu tytułu ubezpieczenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Dla dokumentów możliwe jest przeniesienie ich do archiwum, jak i również wywołanie ich z niego. Aby to zrobić należy kliknąć prawym klawiszem myszki na wybraną pozycję i z menu kontekstowego wybrać Archiwizuj bądź [ALT + R]. Aby przywrócić dokument należy w zakładce Archiwum wybrać interesującą nas pozycję powtórzyć czynności jak wyżej.

 

Dane są kompatybilne i pobierane z danych ubezpieczeniowych, które znajdują się w Kartoteki/Kartoteka osobowa/Dane ubezpieczeniowe.

 

Po wejściu do menu Dokumenty/Dokumenty ZUS/ZZA możemy utworzyć dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZZA w zakładce:

 

"Zbiorczo" - jednocześnie dla wielu wybranych pracowników.

Po kliknięciu na ikonę ikona_dodaj_nowy_rekord lub klawisz [INSERT] i potwierdzeniu dodania nowej pozycji, wyświetli się okno wyboru pracownika według działów, gdzie zaznaczamy pola wyboru przy interesujących nas nazwiskach:

 

Dokumenty ZUS_okno_wyboru_pracownikow

 

Po kliknięciu na link link_zatwierdz, program wygeneruje dla wybranych osób deklaracje. Lista pracowników, dla których stworzono dokument pojawia się w tabeli okna głównego. Korzystając z menu kontekstowego możemy pokazać/ukryć na ekranie kolumny z danymi np. PESEL, NIP, Kod tytułu ubezpieczenia, Kod prawa do emerytury, Kod stopnia niepełnosprawności, Kod NFZ, Data wypełnienia, Symbol wersji, Wysłana do e-Płatnik. Sortować możemy po każdej kolumnie - dzięki np. posortowaniu po dacie wypełnienia rozróżnimy dokumenty aktualne od  wcześniej założonych.

 

 

ZUS ZZA_tabela_glowna

 

 

Aby wypełnić dokument treścią, kolejno podświetlamy każdego pracownika i edytujemy zakładki w oknie podrzędnym:

 

ZUS ZZA_zakladki

 

 

 

1.Pierwsza zakładka obejmuje rozdziały I - III.

W rozdziale I zaznaczamy: pkt 01 pole radiowe_zgloszenie_do_ubezpieczenia_zdrowotnego lub pkt 02 - klikając na strzałkę listy wyboru pojawi się okno dialogowe, w którym wybieramy zgłoszenie zmiany lub korekty:

 

ZUS ZUA_okno_wyboru_zmiana_korekta

 

 W rozdziałach II, III sprawdzamy poprawność wczytanych danych identyfikacyjnych w polach tylko do odczytu.

2.Druga zakładka obejmuje rozdziały IV-VIII. Podajemy w niej m.in. kod tytułu ubezpieczenia, korzystając ze rozwijanej listy słownika ZUS, w polach daty termin powstania i rozpoczęcia obowiązku ubezpieczenia a także kod oddziału NFZ, korzystając z listy Słownika Oddziałów NFZ.
3.Trzecia zakładka obejmuje rozdziały IX-X. Tutaj sprawdzamy poprawność wczytanych danych adresowych w polach tylko do odczytu.
4.Czwarta zakładka obejmuje rozdziały XIV-XV. Sprawdzamy ostatni rozdział z częścią adresową oraz w polu daty podajemy datę sporządzenia oświadczenia płatnika
5.Ostatnia zakładka "Uwagi" jest czystym arkuszem. Można w niej zamieszczać własne zapiski.

 

 

"Indywidualnie" - dla pojedynczego pracownika.

Tutaj dzięki typowej kontrolce wyboru pracownika z jednego lub kilku działów, stanowiącej wbudowane podokno na ekranie - znajdujemy pracownika i tworzymy dla niego nową deklarację. Dalszy sposób postępowania jest analogiczny jak dla zakładki "Zbiorczo". Wszystkie poziomy okien zakładki "Indywidualnie" wyglądają następująco:

 

ZUS ZZA_indywidualnie

 

W zakładce IV-VII do uzupełnienia są dane o tytule ubezpieczenia, o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym (nie może być data późniejsza niż data zawarcia umowy) oraz dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

ZUS ZZA_zakladka IV-VII

 

 

Utworzone i wypełnione w ten sposób dokumenty zgłoszeniowe eksportujemy do programu 'Płatnik". Operacji dokonujemy w kilku krokach. Korzystając z dostępnych funkcji pomocniczych:

"emisja do modułu e-Płatnik F4" lub
"emisja z przełączeniem do modułu e-Płatnik CTRL+F4"

eksportujemy zaznaczone deklaracje do modułu e-Płatnik w naszym programie, gdzie tworzymy z nich paczki, które następnie możemy wczytać w programie 'Płatnik'.

W tabeli głównej, w kolumnie "Wysłana do e-Płatnik" deklaracje już wyeksportowane do modułu e-Płatnik są oznakowane polem wyboru Pole wyboru_kontrolka_ z_V.

 

 

 

Przed wydrukowaniem wersji roboczej danego dokumentu, po wybraniu funkcji "Drukuj Ctrl+P" (z menu kontekstowego, skrót klawiszowy [CTRL]+[P], ikona ikona_drukuj) możemy wejść w podgląd wydruku:

 

ZUS ZZA_podglad_wydruku

 

 

UWAGA !

W celu uniknięcia pomyłki z wydrukiem oryginału 'Płatnika' - po prawej i lewej stronie na wydruku z programu 'CPW' znajduje się adnotacja: "Dokumenty drukowane w trybie roboczym nie będą przyjmowane przez ZUS".