Właściciele

Początek  Poprzedni  Następny

Dla osób, będących właścicielami stworzono oddzielne menu Kartoteki/Właściciele. Znajdą się tutaj pracownicy, którym zdefiniujemy kategorię jako "Właściciel" lub "Osoba współpracująca" w oknie danych osobowych.

 

Całe menu ma wygląd i funkcjonalność analogiczne do Kartoteki osobowej i Archiwum.

Tabela główna zawiera wykaz pracowników - właścicieli, z podstawowymi informacjami w kolumnach wybranych z menu kontekstowego.
Następne okno zawiera podzielone tematycznie i ułożone w postaci drzewa elementy kartoteki, aby łatwo można było między nimi się przemieszczać dla wybranego pracownika (podświetlonego w tabeli głównej).
W oknie jeszcze niższego rzędu widać szczegóły dotyczące wybranej pozycji drzewa danych, gdzie dostępna jest ich edycja.

Najwygodniej pracować mając otwarte wszystkie trzy poziomy okien Kartoteki:

 

Wlasciciele_wszystkie_okna_kartoteki13

Użyteczne skróty klawiszowe :

[F11] - przejdź do poprzedniego pracownika
[F12] - przejdź do następnego pracownika

pozwalają na wprowadzanie kolejnym osobom z tabeli głównej danych wybranego zagadnienia (dane adresowe, konta bankowe, badania lekarskie itp.) - program zachowuje ustawienie fokusa np. na drugim oknie ze szczegółami i podświetla w górą / w dół kolejnego pracownika.

 

UWAGA !

Jeśli wprowadzamy nowego pracownika w Kartotece osobowej i przypiszemy mu kategorię "Właściciel" lub "Osoba współpracująca" - automatycznie program przeniesie go do menu Właściciele.

Każdy pracownik może bowiem występować tylko w jednym z następujących menu: Kartoteka osobowa/Archiwum, Właściciele.

 

W Danych ubezpieczeniowych w zakładce Ogólne znajdują się parametry dotyczące danych zgłaszanych i rozliczanych przez ZUS. Zmiany wprowadzamy poprzez kliknięcie Historia.

 

Wlasciciele_dane ubezpieczeniowe_ogolne_zgloszeniedoZUS

 

Przy wybraniu zmiany kodu ubezpieczeniowego otworzą nam się kolejno podokna:

 

Wlasciciele_kod ubezpieczeniowy

W oknie Historii wartości parametru, należy określić datę a potem poprzez wybranie wartości, otworzy nam się okno kodów tytułu ubezpieczenia. Do określenia z list mamy: jaki jest podmiot, czy ma praco do emerytury i renty i jaki jest stopień niepełnosprawności.

 

Przy zmianie kodu NFZ otworzą nam się okna, które należy wybrać jak powyżej.

Wlasciciele_kod nfz

 

Następnie mamy dwie możliwości uzupełnienia składek: albo poprzez ustawienie scenariuszy, albo poprzez manualne zmienianie odpowiednich parametrów rozliczania składek ZUS finansowanych przez ubezpieczonego, oraz finansowanych przez płatnika.

 

 

W zakładce Właściciele, jest możliwa również opcja dodania osób współpracujących. Aby to zrobić należy w Danych/Kategoria w oknie głównym wybrać z listy opcję osoba współpracująca. Prosimy pamiętać, aby następnie w zakładce informacje uzupełniające uzupełnić parametr dotyczący NIPu Właściciela. Ma to na celu powiązanie tych dwóch osób.

 

Dane ubezpieczeniowe_wlasciciele i osoby wspolpracujace

 

1.

Jeżeli chcemy by Właściciel i osoba współpracująca rozliczały się na osobnych deklaracjach DRA, należy odnaleźć ten wiersz i kliknąć w historia. Otworzy nam się okno dodawania nowej wartości, którą należy uzupełnić wg potrzeb - będzie do wybrania wartość: firmowa, własna, brak.

2. i 3.

Dla Właścicieli w zakładce Dane ubezpieczeniowe/Właściciele/osoby współpracujące znajduje się parametr opisujący kwoty przychodów ZUS danej osoby poza firmą (podstawa emerytalno-rentowa). Według danych ZUSu, jeśli przychód świadczeniobiorców przekroczył 130% przeciętnego wynagrodzenia, to zawieszeniu ulegają ich emerytury i renty.

 

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

 

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

 

od 1 marca 2013 r.        -        2583,30 zł

od 1 czerwca 2013 r.        -        2618,10 zł

od 1 września 2013 r.        -        2528,80 zł

od 1 grudnia 2013 r.        -        2556,20 zł

 

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

 

od 1 marca 2013 r.        -        4797,40 zł

od 1 czerwca 2013 r.        -        4862,10 zł

od 1 września 2013 r.        -        4696,30 zł

od 1 grudnia 2013 r.        -        4747,30 zł

Dane ze strony internetowej www.zus.pl na dzień 20.11.2013

 

W tej samej zakładce znajduje się również parametr dotyczący zawieszenia działalności przez Właściciela, co umożliwia składanie przez niego zerowych deklaracji podatkowych. Według ustawy działalność może być zawieszona od 1 do 24 miesięcy i jest to wariant możliwy tylko dla tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. (ustawa z dnia 20 września 2008 r. art.99)

4.

W przypadku, gdy chcemy by na deklaracji dla ZUS widniała inna nazwa płatnika, różna od nazwy firmy, należy uzupełnić parametr o zindywidualizowanej nazwie płatnika, lub wprowadzić "-" w przypadku chęci pozostawienia pola pustego na deklaracji..

 

Jest również możliwość wygenerowani deklaracji DRA/RCA/RZA/RSA da osób współpracujących (do deklaracji właściciela).