Grupy pracownicze

Początek  Poprzedni  Następny

Tworzenia grup pracowniczych dokonujemy w Kartoteki/Grupy pracownicze. Jego celem jest ułatwienie i przyspieszenie pracy związanej z obsługą kadrową pracowników.

 

Aby dodać nową grupę pracowniczą, naciskamy klawisz [INSERT] lub ikonę ikona_dodaj_nowy_rekord. Na ekranie pojawi się okno edycji danych, w które wpisujemy nazwę grupy:

 

Grupy pracownicze_okno_edycji_danych

 

UWAGA !

Jeśli jakąś grupę zdefiniujemy jako domyślną, zaznaczając dla niej pole wyboru Pole wyboru_domyslny,  to dla pracowników, którym nie przypiszemy w Danych osobowych żadnej grupy, domyślnie program będzie podpowiadał rodzaje wydruków i pozycje słownikowe przypisane grupie domyślnej.

 

Dla każdej założonej grupy pracowniczej mamy możliwość zdefiniowania następujących cech:

Wydruki domyślne - definiujemy, która wśród posiadanych wersji wydruków ma być przyporządkowana określonej grupie pracowniczej. Zaznaczamy więc, jako domyślny, konkretny typ wydruku w takich dokumentach jak: Umowa o pracę, Aneks do umowy, Umowa zlecenie, Świadectwo pracy, Informacja do umowy, Umowa o dzieło, Umowa agencyjna, Rachunek:

 

Grupy pracownicze_wydruki_domyslne

 

 

UWAGA!

Na wydrukach kadrowych program będzie stosował "wzór 1", jeśli brak jest zdefiniowanego przez nas konkretnego wydruku domyślnego tzn. w pustym polu parametru wstawiany będzie z automatu "wzór 1":

 

Grupy pracownicze_zawsze_wzor1_gdy_brak_domyslnego

 

 

Wartości domyślne słowników - w określonych pismach kadrowych, takich jak Umowa o pracę, Informacja do umowy, Aneks do umowy, Umowy cywilne, Świadectwo pracy, wybieramy z dostępnych i zaznaczamy jako domyślne konkretne pozycje słownikowe (opis typów słowników i ich edytowania przedstawiono w rozdziale Słowniki):  

 

 

Grupy pracownicze_domyslne_pozycje_slownikowe

 

Tak więc po zdefiniowaniu tutaj grupy pracowniczej i przypisaniu pracownika/ów do tej grupy, w pismach źródłowych program będzie podpowiadał oznaczone, domyślne pozycje słownikowe oraz wybrane wzory wydruków pism kadrowych.

 

W celu edycji, dodania, skasowania pozycji w tabeli "Grupy pracownicze" postępujemy jak dla typowej tabeli.

 

 

Aby przypisać pracownika do grupy pracowniczej, należy wejść w Kartoteki/Kartoteka osobowa/Dane osobowe i w klasyfikacji określić przynależność do danej grupy:

 

Grupy pracownicze_przypisanie_pracownikowi_grupy