PIT 40

Początek  Poprzedni  Następny

PIT 40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Źródła przychodów:

- wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy,

- dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

- emerytury – renty zagraniczne,

- należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym,

- działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)

- prawa majątkowe (w tym prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy),

- inne źródła.

Składającym jest płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy dostarczyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Pit otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy – urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika – DO ZAPŁATY - pobiera się z dochodu za marzec roku następującego po roku podatkowym. Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się z dochodu za kwiecień roku następującego po roku podatkowym. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym roku następującego po roku podatkowym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana zostanie ostatnia zaliczka.

Różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika należnym – NADPŁATA - zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, zwraca się ją podatnikowi w gotówce.

 

 

UWAGA!!!

Dla PITu-40 wyświetlane są TYLKO "byty realne".