(982) (995) Zwrot/Dopłata podatku

Początek  Poprzedni  Następny

Algorytmy (982) Zwrot podatku oraz (995) Dopłata podatku, służą do rozliczenia podatku za ubiegły rok (nadpłata oraz do zapłaty), wynikającego z naliczeń na formularzu PIT 40.

 

W momencie wygenerowania PIT 40, kwota podatku nadpłaconego lub do zwrotu znajdzie się automatycznie na liście płac odpowiednio w rubryce:

PIT 40 NADPŁATA – Lista płac, Zwrot podatku

PIT 40 DO ZAPŁATY – Lista płac, Dopłata

Wartość zwrotu lub dopłaty wpisana pracownikowi w wartości składników wynagrodzenia, będzie wartością nadrzędną w stosunku do wartości wynikających z PIT 40.

 

(982) Zwrot podatku NADPŁATA – różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnym. Jest to wartość podatku, wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły, należna pracownikowi. Różnicę zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec , a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje napłata, zwraca się ją podatnikowi w gotówce. Jest to kwota powodująca zwiększenie kwoty netto, należnej pracownikowi w miesiącu naliczenia listy płac.

 

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 brutto (1459, 48 zł. netto). Wysokość zaliczki wynikająca z naliczenia w aktualnym miesiącu wynosi 111 zł.

W przypadku, jeśli pracownik, z rozliczenia za rok ubiegły (PIT 40), ma należny podatek w wysokości 11 zł. - wartość netto, w miesiącu rozliczenia, wyniesie 1470,48 zł (1459,48+11).

Na Pit 4R w rubryce:

Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce zaliczone na poczet należnej zaliczki  - 11 zł.

Pobrany podatek do przekazania do Urzędu Skarbowego za poszczególne miesiące, w danym m-cu – 100 zł. (111-11)

Kwota do wpłat – 100 zł.

 

(995) Dopłata podatku DO ZAPŁATY – różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika. Jest to wartość podatku, wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły, jaką pracownik zobowiązany jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Kwotę do zapłaty pobiera się z dochodu za marzec roku następnego, a na wniosek podatnika, z dochodu za kwiecień roku następnego. W razie, gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Kwota ta powoduje zmniejszenie kwoty netto należnej pracownikowi w miesiącu naliczenia.

 

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 brutto (1459, 48 zł. netto). Wysokość zaliczki wynikająca z aktualnego naliczenia w tym miesiącu wynosi 111 zł.

W przypadku, jeśli pracownik, z rozliczenia za rok ubiegły (PIT 40), powinien dopłacić podatek w wysokości 11 zł. wartość netto, w miesiącu rozliczenia, wyniesie 1448,48 (1459,48-11).

Na Pit 4R w rubryce:

Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły  - 11 zł.

Pobrany podatek do przekazania do Urzędu Skarbowego za poszczególne w miesiące, w danym m-cu – 122 zł. (111+11)

Kwota do wpłat – 122 zł.